๔๑๙_๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(วิชาชีพครู)

- ๔๑๙_๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(วิชาชีพครู) download