๐๕๐_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๐๕๐_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  download