๐๖๑_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ อาจารย์ชาวต่างชาติ(ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

๐๖๑_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ อาจารย์ชาวต่างชาติ(ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  download