๐๖๓_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป

๐๖๓_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป  download