๐๘๙_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ (ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

๐๘๙_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ (ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  download