๐๙๙_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

๐๙๙_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  download