๑๖๕_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย(ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป)

๑๖๕_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย(ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป)  download