๑๖๖_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานตามสัญญา

๑๖๖_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานตามสัญญา  download