๑๗๕_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานตามสัญญา)

๑๗๕_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานตามสัญญา)  download