- 707/2560 อนุญาตให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการสาขาวิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

- 707/2560     อนุญาตให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการสาขาวิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Download