ประวัติอาจารย์ชุมจิรา ราชิวงค์

อาจารย์ชุมจิรา  ราชิวงค์


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางชุมจิรา ราชิวงค์
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2554 – การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • 2536 – ศิลปศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • 2532 – ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
 • ผลงานวิชาการ -


 

 

 

บันทึก

บันทึก

IMAGE PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 21... Read More...
IMAGE PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2563 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13
วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13... Read More...
IMAGE PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต ครุศาสตร์ มนพ.
วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต ครุศาสตร์ มนพ.... Read More...
IMAGE เรื่อง ขอเสนอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประกัน
วันพฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2563
 เรื่อง ขอเสนอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประกัน... Read More...
IMAGE เรื่อง ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home
วันพฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2563
 เรื่อง ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home... Read More...
********ยังไม่มีข่าวในขณะนี้********
วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2558
********ยังไม่มีข่าวในขณะนี้******** Read More...