ประวัติ ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : ดร.ศิริดา บุรชาติ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2554 – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2541 – ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2535 – ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย(เกียรตินิยม))  วิทยาลัยครูนครราชสีมา
 • ผลงานวิชาการ -

  ศิริดา   บุรชาติ. (๒๕๕๖). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ; ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๖. หน้า ๑๔.


 

 

 

 

บันทึก

IMAGE PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 21... Read More...
IMAGE PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2563 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13
วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13... Read More...
IMAGE PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต ครุศาสตร์ มนพ.
วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต ครุศาสตร์ มนพ.... Read More...
IMAGE เรื่อง ขอเสนอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประกัน
วันพฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2563
 เรื่อง ขอเสนอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประกัน... Read More...
IMAGE เรื่อง ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home
วันพฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2563
 เรื่อง ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home... Read More...
********ยังไม่มีข่าวในขณะนี้********
วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2558
********ยังไม่มีข่าวในขณะนี้******** Read More...