จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2564


วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.44 น. 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมพยุงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ระหว่างท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ (ปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2560–2564) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (ปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2564-ปัจจุบัน)

IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2564
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 18 เดือนพฤศจิกายน 2564
วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564
                   สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์... Read More...
IMAGE จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 17 เดือนพฤศจิกายน 2564
วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564
                   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม... Read More...
IMAGE จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2564
วันเสาร์, 27 พฤศจิกายน 2564
         1. พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง... Read More...
IMAGE จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2564
วันเสาร์, 27 พฤศจิกายน 2564
          กิจกรรมพบผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง... Read More...
IMAGE เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย... Read More...
********ยังไม่มีข่าวในขณะนี้********
วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2558
********ยังไม่มีข่าวในขณะนี้******** Read More...