จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2564


วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.44 น. 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมพยุงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ระหว่างท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ (ปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2560–2564) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (ปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2564-ปัจจุบัน)