จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม 2564


       พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง คณะครุศาสตร์ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม   เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22  ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดโครงการ โดย ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

     กิจกรรม Show & Share โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ประธานโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และคณะกรรมการ

     การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และกรอบแนวทางในการบริหารและพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม