จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2564

        

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์