จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนตุลาคม 2564

        

     ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบปะบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ระยะ 5 ปี