จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือนตุลาคม 2564

        

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมเป็นวิทยากรกับนายประเสริฐ หอมดี ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ.นครพนมและครูในสังกัด วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วPA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ในการนี้ นายศักดา ชัยภัยผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯในครั้งนี้