จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือนพฤศจิกายน 2564

        

 คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ได้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยที่มีการรับรองมาตรฐาน ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้มีแนวทางในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ให้มีมาตรฐานและสอดคล้อง กับหลักการบริหาร EDUTEAM

IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2564
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม 2566
วันอังคาร, 31 มกราคม 2566
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม 2566.pdf  >>>เอกสารแนบ Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30
วันอังคาร, 31 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล... Read More...
IMAGE เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย... Read More...