จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2564

        

ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนที่จะออกไปฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร ศรเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชา เป็นผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม