จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2564

        

 กิจกรรมพบผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2564
           วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาสและความท้าทาย” (Dynamics of Public Administration: Problems, Prospects, and Challenges) ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ในการนี้มีประธานในพิธีคือ พลตำรวจเอก อดุลย์
แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา กล่าวต้อนรับโดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และกล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย