จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2564

        

1. พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site จากทางจังหวัดนครพนม
3. โครงการ Creative Classical Thai Danes