จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 30 เดือนมกราคม 2565

     
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการเข้าสู่อาชีพ กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 64) และ 2 (รหัส 63)