จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 36 เดือนมกราคม 2565

     
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) TCAS65 รอบที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู