จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 38 เดือนมกราคม 2565

     
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตร์
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

 
 

IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2564
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมนักศึกษาสโมสรนักศึกษาพบผู้บริหาร
วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565
 กิจกรรมนักศึกษาสโมสรนักศึกษาพบผู้บริหาร    ... Read More...
IMAGE เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย... Read More...