จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 68 เดือนเมษายน 2565

     

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรมอบรมกฎหมายสำหรับครูและเตรียมความพร้อมสู่อาชีพครู (รหัส 62)
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2565
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ กิจกรรมอบรมพัฒนาด้านระบบการบริหารโรงเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรม : การบริหารและพัฒนาการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการเข้าสู่อาชีพ กิจกรรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่อาชีพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการลูกข่าย ด้วย ESPReL Checklist ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  

 

 

IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2564
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม 2566
วันอังคาร, 31 มกราคม 2566
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม 2566.pdf  >>>เอกสารแนบ Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30
วันอังคาร, 31 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล... Read More...
IMAGE เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย... Read More...