จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 75 เดือนเมษายน 2565

     

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ (สายวิชาการ) “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่) และกิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ (สายสนับสนุน)“การพัฒนา บุคลิกภาพและการให้บริการ”