จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2564

        

ประชุมสัมมนาวิชาการ “การสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability for all: การถอดบทเรียน University to Tambon (U2T) สู่ความยั่งยืน)”
          ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ในวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคอีสานตอนบน
ในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ครั้งนี้ได้ดำเนินโครงการในพื้นที่ รวมจำนวน 395 ตำบล และมีชุมชนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมภายใต้โครงการฯ มากกว่า 150 นิทรรศการ