จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2564

        

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
     + อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบสนับสนุนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ" ณ ห้องประชุมพะยูงทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
     + ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563