จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 เดือนพฤศจิกายน 2564

        

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษาประชุมตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On-Site ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง มาตรการป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แนบท้ายคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 2920/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (20)