จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2564

        

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน เพื่อหารือเรื่องแนวทางและขั้นตอนการฝึกซ้อมบัณฑิต ตามรูปแบบวีถีใหม่(New Normal)
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบไปอย่างกว้างขวางต่อการดำเนินชีวิตในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป นั้น เพื่อให้การดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตเป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ของภาครัฐและมาตรการของมหาวิทยาลัยนครพนม จึงให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาวางแผนการและดำเนินงานต่อไป