จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 เดือนพฤศจิกายน 2564

        

กิจกรรมพบผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2564
           วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน 2564 ฝ่ายงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมพบผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้เชิญผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงที่เป็นสถานศึกษาเครือข่ายการปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2564 จำนวน 112 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร และบึงกาฬ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การเป็นสถานศึกษาเครือข่ายการปฏิบัติการสอน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมชี้แจงและทำความเข้าใจในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพะยูงทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม