จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 17 เดือนพฤศจิกายน 2564

        

          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องจตุรวิทย์ ชั้น 4 อาคารจตุรวิทย์ ในเวลา 09:30 น. 
ในการนี้ คณะครุศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมและผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง