จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 35 เดือนมกราคม 2565

     
- งานสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ครบรอบ 6 ปี