จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 59 เดือนมีนาคม 2565

     

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ กิจกรรมการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์