แบบฟอร์มฝ่ายงานศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู

แบบประเมินของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ฝึกปฏิบัติการสอนใสถานศึกษา


 1. แบบประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (สำหรับอาจารย์นิเทศก์)   ดาวน์โหลด

2. แบบประเมินเค้าโครงงานวิจัย (ค.บ.4/1)  ดาวน์โหลด

3. แบบประเมินการทำรายงานการวิจัยของนักศึกษาฝึกประสบการและพัฒนาวิชาชีพครู (ค.บ.4/2)  ดาวน์โหลด

4. แบบประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (สำหรับครูพี่เลี้ยง)  ดาวน์โหลด

5. แบบประเมินผลด้านคุณลักษณะการปฏิบัติตนและกิจกรรมหรือโครงการพิเศษของนักศึกษาฝึกสอน (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา)  ดาวน์โหลด

6. แบบประเมินโครงการ/ป้ายนิเทศ ของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ดาวน์โหลด

 


แบบประเมินของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (สังเกตุการสอน)


1. แบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-(สำหรับครูพี่เลี้ยง)  ดาวน์โหลด

2. แบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา)  ดาวน์โหลด

3. แบบประเมินนักศึกษาทดลองสอนปีที่ครูพี่เลี้ยง 2 (ทดลองการสอน)  ดาวน์โหลด

4. แบบประเมินผู้อำนวยการปี 2 (ทดลองการสอน)  ดาวน์โหลด

5. แบบประเมินอาจารย์นิเทศก์ (ทดลองการสอน)  ดาวน์โหลด

 


 เอกสารเพิ่มเติม


1. แบบสำรวจความต้องการจำนวนนักศึกษา    ดาวน์โหลด

2. มาตรฐานคุณสมบัติของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอนใหม่    ดาวน์โหลด

3. แบบฟอร์ม MOU   ดาวน์โหลด

4. คู่มือทดสอบสอนย่อย   ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มขอใบประกอบวิชาชีพครู


1. แบบหนังสือนําส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู  ดาวน์โหลด

2. แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ดาวน์โหลด

3.  ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ   Pay at  Post   ดาวน์โหลด
    


ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม


1. ตัวอย่างการจ่ายเงิน  ดาวน์โหลด

2. ตัวอย่างการขอใบ KSP Bundit  ดาวน์โหลด

3. ตัวอย่างคำร้องขอใบประกอบวิชาชีพครู  ดาวน์โหลด

4. ตัวอย่างแบบประเมินการปฏิบัติการสอน  ดาวน์โหลด

 

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก