สายตรงคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

1. ผ่านอีเมล์
โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำ (Subject) หรือร้องเรียน ให้เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร
2. ผ่าน Facebook ที่ https://www.facebook.com/EDUnpu2014/
3. อื่นๆ
 

 ตารางงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  2560
1. วันที่ 20  พฤศจิกายน  2560 สัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์  เวลา 09.20  น.  ณ.สนง.อธิการบดี  มนพ.
2. วันที่ 22  พฤศจิกายน  2560 เป็นประธานสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  เวลา 09.00 น. / วิพากษ์หลักสูตร  เวลา 13.00 น. 
3. วันที่ 30  พฤศจิกายน  2560 ประชุมกองบรรณนาธิการวารสาร  มนพ.  เวลา 13.00  - 17.00 น. ณ ห้องจำปาลาว  ชั้น  5 สนง.อธิการบดี มนพ.
4. วันที่ 27 พฤศจิกายน  - 2  ธันวาคม 2560 เดินทางไปราชการที่ประเทศเวียดนาม