อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา


         
    ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบริหาร
การศึกษา
   
 
   
 
อาจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด     ผศ.ดร.ทัศนา  ประสานตรี ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
         
   ผศ.ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์     อาจาร์ ดร.ศุภกร  ศรเพรช  


 

บันทึก

บันทึก