อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา


         
    อาจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบริหาร
การศึกษา
   
     
 
ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด    ผศ.ดร.ทัศนา  ประสานตรี ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์

 

บันทึก

บันทึก