อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมฯ


 

       
    ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
หลักสูตรและนวัตกรรมฯ
   
     
รศ.ฉวีวรรณ พลสนะ อาจารย์ ดร.สาวิตรี เถาว์โท   อาจารย์ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง อาจารย์ดร.ปรีชา อุยตระกูล

 

บันทึก