อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา


     
  อาจารย์ ดร.เบญจ์  กิติคุณ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
 
   
ผศ.ดร.นาฏยาพร บุญเรือง ผศ.ดร.สรร ธงยศ

อาจารย์จารุวรรณ เขียวน้ำชุม

บันทึก

บันทึก