อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา


     
  ผศ.ดร.สรร ธงยศ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
 
   
อาจารย์ ดร.นาฏยาพร บุญเรือง  อาจารย์ ดร.เบญจ์  กิติคุณ

อาจารย์จารุวรรณ เขียวน้ำชุม

บันทึก

บันทึก