อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


         
    อาจารย์กัลยานี ม่วงไทย
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   
         
อาจารย์วรรธิภา อุนารันต์ อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง อาจารย์ ดร.สฤษดิ์  ศรีขาว อาจารย์ศศิพิมพ์ มหารศ Mr.Lloyd Eugene Wangner

 

บันทึก

บันทึก