อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์


         
    อาจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  

 

 
อาจารย์ ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์ ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ   อาจารย์ ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์ อาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม
         
  อาจารย์ศรีสุดา ด้วงโต๊ด   อาจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง  

 


 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก