อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย


         
    อาจารย์สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
ัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
   
     
อาจารย์สุภาวรรณ ฤากำลัง อาจารย์พักตร์พริ้ง  พลหาญ   อาจารย์กัญณฐา  พงศ์พิริยะวนิช อาจารย์นันทิญา  พันธ์โชติ
         
   

 

   

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก