อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย


   
 
   
    อาจารย์สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
ัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
   

 
 
อาจารย์สุภาวรรณ ฤากำลัง อาจารย์พักตร์พริ้ง  พลหาญ อาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม  อาจารย์กัญณฐา  พงศ์พิริยะวนิช อาจารย์นันทิญา  พันธ์โชติ
         
   

 

   

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก