แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน


 แผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1. แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) คณะครุศาสตร์   Download
2. แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) คณะครุศาสตร์ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2561) Download


แผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1) Download
2. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (2)  Download
3. แผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผนกลางปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 Download
4. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  Download
5. แผนปฏิบัติราชการ (ปรับกลางปี)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Download
6. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download


รายงานประจำปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1. รายงานประจำปีงบประมาณ 2559   Download 
2. รายงานประจำปีงบประมาณ 2560  


แบบฟอร์มเสนออนุมัติโครงการ
1. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Download   
2. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  Download


แบบฟอร์มการรายงานผลโครงการ / การศึกษาดูงาน
1. แบบฟอร์มรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ Download
2.แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาดูงาน Download
3.แบบฟอร์มรายงานโครงการที่สร้างรายได้  Download


แบบฟอร์มการเสนอโครงการปรับแผนกลางปี
1. แบบฟอร์มการแจ้งปรับแผนปฏิบัติราชการกลางปี  Download


เอกสารอื่นๆ
1. แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  Download
2. เอกสารประกอบการเสนอโครงการบูรณาการ-24-แผนงาน Download