แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน


เอกสารงานแผนประจำปีงบประมาณ 2561
1. แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดกิจกรรม-และตารางโครงการหลักและกิจกรรม-ปีงบ-61 Download
2. เอกสารประกอบการเสนอโครงการบูรณาการ-24-แผนงาน Download


เอกสารอื่นๆ

1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report) ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)
เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน Download
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปการศึกษา  2557
(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)  Download
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  Download
4.
แบบฟอร์มการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม  Download
5.
แบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  Download
6.
แบบฟอร์มการแจ้งปรับแผนกลางปี ประจำปีงบประมาณ 2560  Download   
7. แบบฟอร์มโครงการ-ปีงบประมาณ-2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  Download  
8. รายงานประจำปีงบ 2559   Download
9. รายงานผลการศึกษาดูงาน   View
10. แบบฟอร์มรายงานโครงการปีงบ 2560   View
11. แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  Download


แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2559
1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์  (1) Download
2. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ (2)  Download
3. แผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผนกลางปี) ประจำปีงบประมาณ  2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  Download


แผนกลยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 56-59
1. แผนกลยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 56-59 คณะครุศาสตร์   Download


 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 
1. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ตุลาคม พ.ศ.2559 – กันยายน พ.ศ.2560)  Download
2. แผนปฏิบัติราชการ (ปรับกลางปี)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (1 ตุลาคม พ.ศ.2559 – 30 กันยายน พ.ศ.2560)   Download