อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์


 

       
    อาจารย์ ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
   
   
อาจารย์วีรศักดิ์ จุลดาลัย อาจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ   อาจารย์ธัญญาวดี อาจารย์ไพเราะ เสาะสมบูรณ์
     

   
   อาจารย์ธิดาพร  สวยสอาด    อาจารย์กาญจนาวดี ประสิทธิสา  

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก