อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์


 

       
    อาจารย์ ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
   
       
อาจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ   อาจารย์ธิดาพร  สวยสอาด อาจารย์วีรศักดิ์ จุลดาลัย  อาจารย์ธัญญาวดี อาจารย์ไพเราะ เสาะสมบูรณ์  
     

 
   อาจารย์กาญจนาวดี ประสิทธิสา   อาจารย์ ดร.สุรพงศ์ รัตนะ   

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก