อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์


 

       
    อาจารย์ ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
   
       
  อาจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ อาจารย์วีรศักดิ์ จุลดาลัย  อาจารย์ธัญญาวดี  
     
   
   อาจารย์ธิดาพร  สวยสอาด อาจารย์ไพเราะ เสาะสมบูรณ์   อาจารย์กาญจนาวดี ประสิทธิสา  

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก