แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารคำสั่ง ประจำปีการศึกษา 2559


1. คำสัง Improvement Plan ปี 2559  Download
2.
คำสั่ง KM ปี2559.pdf   Download
3.
คำสั่งงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2559   Download


เอกสารคำสั่ง ประจำปีการศึกษา 2560


1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา-Improvement-Plan-ปีการศึกษา-2560  Download
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการองค์ความรู้-KM-ประจำปีการศึกษา-2560 Download 
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา-ปีการศึกษา-2560 Download 
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสำนักงานคณบดี-ปีการศึกษา-2560 Download


เอกสารคำสั่ง ประจำปีการศึกษา 2561


1.คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Download
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการจัดการองค์ความรู้  (KM)  ด้านการวิจัยและด้านการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจำปีการศึกษา  2561 Download


 เอกสารอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2559


1. NRMSIntegrationProposalManual  Download
2. คู่มือ NRMS ทุนแผ่นดินนักวิจัย Download 
3. แบบสอบถามปัญหาในการใช้งานระบบ CHE แบบฟอร์ม 
4. แนวทางการประเมินประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2559 Download
5. วงรอบการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน Download 
6. แบบฟอร์ม มคอ.7 Download 
7. ค่าเป้าหมาย ปกศ.59 update 1 มิ.ย. 60 Download 
8. ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 Download
 
9. ระบบและกลไกลงานประกันคุณภาพการศึกษา Download
10. รายงานการประชุมคณะครุศาสตร์ มนพ.  Download  
11.
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนของกิจกรรม FLC  Download
12.
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยของกิจกรรม FLC  Download
13.
แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับสายสนับสนุนกิจกรรม FLC  Download


 เอกสารอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2560


1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา-Improvement-Plan-ปีการศึกษา-2560 Download
2. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2560 Download
3. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  Download
4. ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา-2560  Download
5. ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  Download
6. แบบฟอร์ม มคอ.7 เกณฑ์ 2548 Download


เอกสารอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2561


1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา  2561 Download
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา  2561 Download
3. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2561  Download