แบบฟอร์มงานประชาสัมพันธ์


แบบฟอร์ม
1.  แบบฟอร์มส่งข่าวสำหรับงานจุลสารประชาสัมพันธ์  download 
2.  แบบฟอร์มส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  download  


เอกสารอื่นๆ 
1. ตัวอย่างการขอเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  download 
2. ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินการ  download 
3. ตารางการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ เดือนพฤษภาคม  download