ประวัติความเป็นมาของคณะครุศาสตร์


 แผนการจัดตั้งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

1. เหตุผลและความจำเป็น
          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครพนม ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก วันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2544 ต่อมาได้มีการปรับสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547
          หลังจากการดำเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏมาระยะหนึ่ง รัฐบาลมีนโยบายในการตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม โดยการหลอมหลวมสถาบันศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายให้รวมมหาวิทายาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในรกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 75 ก ลงวันที่ 1 กันยายน 2548 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น
          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม รับผิดชอบการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 พันธกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนใน 13 สาขาวิชา แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 9 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชา มีนักศึกษารวมทั้งหมดประมาณ 4,000 คน ในจำนวนการจัดการเรียนการสอนทั้ง 13 สาขาวิชา จะเป็นการจัดการเรียนการสอนทางด้านการศึกษา 9 สาขาวิชา ซึ่งเป็นสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา และมีนักศึกษาทางด้านครุศาสตร์ ประมาณ 3,000 คน นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการหรือผู้ปฏิบัติการสอน จำนวนประมาณ 65 คน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 18 คน และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จำนวน 8 คน ในจำนวนอาจารย์ทั้งหมดเป็นอาจารย์ทางด้านครุศาสตร์จำนวน ประมาณ 41 คนและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 13 คน
          การดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาใช้งบประมาณที่เป็นเงินรายได้ โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์ทำให้มีส่วนในการพัฒนาคณะฯ เป็นอย่างสูง แต่ขณะเดียวกันการขยายตัวทางเศรษฐกิจตลอดจนการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนส่งผลให้คณะ/วิทยาลัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยนครพนมต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการผลิตบัณฑิตรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องผลิตบัณฑิตที่มีความหลากหลายในสาขาวิชา ดังนั้นกาจัดตั้งคณะครุศาสตร์ โดยแยกออกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่สามารถบริหารงานจากการงบประมาณที่เป็นเงินรายได้และมีความพร้อมทางด้านศักยภาพของบุคลากรในคณะ นอกจากนี้คณะครุศาสตร์จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สร้างองค์ความรู้และผลิตผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคต

 

2.ข้อมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร์

         คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรให้แยกออกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะ       ครุศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2550            และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร์จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น

 


 


 2. แผนการดำเนินงาน
          คณะครุศาสตร์ มีแผนที่จะเสนอขออนุมัติจัดตั้งคณะครุศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัยนครพนมตามระเบียบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีความพร้อมที่จะแยกคณะครุศาสตร์ออกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2559 พร้อมกับการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่มเติมจากสาขาที่มีอยู่ในสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาโท ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ได้เตรียมการไว้คือ สาขาบริหารการศึกษา และจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในอนาคตหรือเมื่อการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโทเป็นไปอย่างมีคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและการดำเนินงานกิจกรรมหลักของคณะจะกระทำ ณ อาคารจตุรวิทย์ เลยที่ 167 หมู่8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

3. ความพร้อมของการดำเนินงาน
          3.1 ความพร้อมด้านอาจารย์ประจำหลักสูตร
                เมื่อดำเนินการแยกคณะครุศาสตร์ จะมีบุคลากรจำนวน 75 คน แบ่งเป็นสายวิชาการจำนวน 41 คน และสายสนับสนุน จำนวน 34 คน และในสายวิชาการมีคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 13 คน อย่างไรก็ตามคาดว่าจะได้รับการจัดสรรอัตราอาจารย์เพิ่มอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรของทุกหลักสูตร ภายใต้การจัดสรรอัตราอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2558-2562 ตามลำดับ
          3.2 ความพร้อมด้านครุภัณฑ์
               ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนด้านครุศาสตร์มีครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนที่เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับการจัดการเรียนการสอนทั้งรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติการ ในระดับ 100% อย่างไรก็ตามคาดว่าในอนาคต อาจจะมีปัญหาด้านครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนไม่เพียงพอเนื่องจากนักศึกษาทั้งสองคณะจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะได้วางแผนจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป
          3.3 ความพร้อมด้านสถานที่
               คณะครุศาสตร์มีแผนที่จะใช้อาคารจตุรวิทย์ ที่อยู่ในสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (เดิม) เป็นสถานที่ใช้การดำเนินพันธกิจของคณะครุศาสตร์หลังการแยกออกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จนกว่าอาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่จะแล้วเสร็จ และม่ีการใช้ห้องเรียนและห้องสำนักงานบางส่วนของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ เพื่อการดำเนินงานดังกล่าว
          3.4 ความพร้อมด้านงบประมาณ
               คณะครุศาสตร์ได้จัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่ายของคณะประจำปี พบว่าคณะครุศาสตร์มีรายรับจากค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษาในปีงบประมาณ 2558-2562 โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 55 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเก็บค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ปีละ 14,000 บาท/คน และครุศาสตรมหาบัณฑิตปีละ 45,000 บาท/คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของคณะ

4. การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       การจัดตั้งคณะครุศาสตร์ในครั้งนี้จะสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
          4.1 การจัดสรรอัตราอาจารย์สำหรับการจัดตั้งคณะครุศาสตร์ 10 อัตราในปีงบประมาณ 2559-2562
          4.2 การจัดสรรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในปีงบประมาณ 2559-2562 จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
          4.3 ความร่วมมือในการใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และอาคารจตรุวิทย์ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทางการศึกษาให้กับบัณฑิตของคณะครุศาสตร์


 

บันทึก