คณะกรรมการประจำคณะ

       
    ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ 
คณบดีคณะครุศาสตร์

ประธานคณะกรรมการ
   
 
ผศ.ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)
รศ.วิรัตน์  พงษ์ศิริ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(กรรมการ)
  อาจารย์นิวัตน์  โรจนาพงษ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(กรรมการ)
รศ. ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(กรรมการ)
 ผศ.สุธิดา   เลขะวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

(กรรมการ)
 อาจารย์ ดร.นาฏยาพร   บุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย
และบัณฑิตศึกษา

(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.รชฏ   สุวรรณกูฏ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พัฒนาองค์กร และประกันคุณภาพการศึกษา

(กรรมการ)
รศ.ดร.นิราศ  จันทรจิตร 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
หลักสูตรและนวัตกรรมฯ

(กรรมการ)
ผศ.ดร.สุมาลี   ศรีพุทธรินทร์ 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบริหาร
และพัฒนาการศึกษา

(กรรมการ)
อาจารย์ ดร. เบญจ์  กิติคุณ 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

(กรรมการ)
อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.อธิราชย์  นันขันตี 
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา

(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.กัญณฐา  พงศ์พิริยะวนิช
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย

(กรรมการ)
อาจารย์นิดาพร  อาจประจญ
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

(กรรมการ) 
 อาจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

(กรรมการ)
 อาจารย์ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.อาริยา  สุริยนต์ 
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

(กรรมการ)
ผศ.ดร.สรร ธงยศ 
ผู้แทนคณาจารย์
(กรรมการ)
ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ 
ผู้แทนคณาจารย์
(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์    พวงยอด
 ผู้แทนคณาจารย์
(กรรมการ)
อาจารย์อภิรดี   แข้โส 
ผู้แทนคณาจารย์
(กรรมการ)
นางภัคณัท   หตะเสน
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
เลขานุการคณะกรรมการ 
นางสาวชนิดา  ขัดทะเสมา
จนท.ธุรการ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายนิธิศ  ทองอนงค์ 
จนท.งานโสตฯ/งานซ่อมบำรุง

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก