คณะกรรมการประจำคณะ

       
    ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ 
ประธานคณะกรรมการ
   
 
ผศ.ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รศ.วิรัตน์  พงษ์ศิริ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  อาจารย์นิวัตน์  โรจนาพงษ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รศ. ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผศ.สุธิดา   เลขะวัฒนะ
กรรมการ
 อาจารย์ ดร.นาฏยาพร   บุญเรือง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.รชฏ   สุวรรณกูฏ 
กรรมการ
รศ.ดร.นิราศ  จันทรจิตร 
กรรมการ
ผศ.ดร.สุมาลี   ศรีพุทธรินทร์ 
กรรมการ
อาจารย์ ดร. เบญจ์  กิติคุณ 
กรรมการ
อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย 
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อธิราชย์  นันขันตี 
กรรมการ
อาจารย์สุทธิลักษณ์  สวรรยาวิสุทธิ์ 
กรรมการ
อาจารย์นิดาพร  อาจประจญ
กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.วัชรี  แซงบุญเรือง
กรรมการ
 อาจารย์ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อาริยา  สุริยนต์ 
กรรมการ
ผศ.ดร.สรร ธงยศ 
ผู้แทนคณาจารย์
ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ 
ผู้แทนคณาจารย์
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์    พวงยอด
 ผู้แทนคณาจารย์
อาจารย์อภิรดี   แข้โส 
ผู้แทนคณาจารย์
นางภัคณัท   หตะเสน
เลขานุการคณะกรรมการ 
นางสาวชนิดา  ขัดทะเสมา
ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายนิธิศ  ทองอนงค์ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก