แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่


 แบบฟอร์มต่างๆ 
1. คำร้องขอมีบัตรใหม่ download
2. คำร้องขอลาออกจากราชการ download
3. บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ download
4. แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง download
5. ใบยกเลิกวันลา download
6. ใบลาป่วย ลากิจ ลาส่วนตัว ลาคลอด download
7. ใบลาไปต่างประเทศ download
8. ใบลาพักผ่อน download
9. ใบลาอุปสมบท  download

เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
1. ค่าตอบเเทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2561 download
2. บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ download